تغییر کاربری

حسین

در یک مجتمع آپارتمانی سه واحدی، دو واحد قصد استفاده اداری تجاری و تغییر کاربری دارند و فقط یک واحد مخالف است، آیا رای اکثریت جهت تغییر کاربری کافی است یا اجازه همه مالکین نیاز است؟ لطفا ماده قانون را بیان کنید.

ثبت دیدگاه شما برای این مطلب

چنانچه عوض سایت هستید از اینجا وارد شوید

در صورت تمایل می توانید نام خود را برای ثبت نام وارد کنید