voip

ویپ

اگر در یک سرویس تلفنی نرم افزاری شرکت تامین کننده خدمات ویپ نتواند از سرویس خود پشتیبانی کند، چه موارد حقوقی ای را به عنوان خسارت و زیان باید متحمل شود؟

ثبت دیدگاه شما برای این مطلب

چنانچه عوض سایت هستید از اینجا وارد شوید

در صورت تمایل می توانید نام خود را برای ثبت نام وارد کنید