مسائل شغلی زن و مرد

رها

 اگر زن کسب و کاری را شروع کند مانند تجارت الکترونیکی که هم وظایف همسر داریش برسد و هم به  کسب  و کار خود را  به درستی انجام دهد مرد میتواند از او شکایتی داشته باشد؟

ثبت دیدگاه شما برای این مطلب

چنانچه عوض سایت هستید از اینجا وارد شوید

در صورت تمایل می توانید نام خود را برای ثبت نام وارد کنید